RODO  |  POMOC:    +48 602 350 573   sklep@egamart.pl    www.gamart.pl
Produkty 0
Koszyk
Wartość0.00 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCISzanowny Kliencie!

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach naszej Polityki Prywatności.


Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:

1) Administratorem przekazywanych przez Pana/Panią (dalej Użytkownik) danych osobowych jest spółka Gamart S.A. z siedzibą w Jaśle (kod pocztowy: 38-200) Jasło, przy ulicy Towarowej 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067267, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.900.000 złotych (opłacony w całości), zarejestrowana pod numerem NIP: 685-11-33-046 oraz REGON: 370316535 (dalej Administrator).

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie Gamart S.A. jest adwokat Tomasz Cygan, e-mail: inspektor@gamart.pl, tel. 694 429 337.

3) Administrator przechowuje i przetwarza przekazywane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Administrator wykorzystuje przekazywane dane osobowe do realizacji wynikających z umowy postanowień, o ile jest to niezbędne i konieczne.

 

§ 1
Postanowienia ogólne


 

1) Udostępnione Administratorowi przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 
a) świadczenia usług zgodnie z Umową (wykonania postanowień umownych),
 
b) niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 
c) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 
d) otrzymywania od Administratora informacji handlowych i marketingowych w tym m.in. informacji o usługach, promocjach, ofercie Administratora Serwisu, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora tego typu informacji,
 
e) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (cel archiwalny),
 
f) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą między Administratorem a Użytkownikiem umową i świadczonymi na jej podstawie usługami.
 
2) Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest działaniem dobrowolnym. Jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia Użytkownikowi usług drogą elektroniczną.
 
3) Wszystkie dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych powyżej.
 
4) Jeżeli Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, to tym samym wyraził zgodę na:
 
a) Przesyłanie przez Administratora korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204), dotyczące działalności Administratora.

 
5) Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety Administrator nie będzie mógł zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Sklepu, w szczególności w zakresie otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
 
6) Użytkownik ma prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.
 
7) Użytkownik może dokonać zmian swoich danych osobowych poprzez przesłanie maila na adres sklep@egamart.pl
 
8) Użytkownik w przypadku chęci usunięcia swoich danych osobowych proszony jest o przesłanie maila na adres sklep@egamart.pl
 
9) Administrator zapewnia, że firma Gamart S.A. przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 
10) Administrator zapewnia, że dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone, jak również dokłada wszelkich starań, by poziom świadczonych przez niego usług znajdował się na jak najwyższym poziomie oraz gwarantował jak największe bezpieczeństwo.
 
11) Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.


 
§ 2
Serwis internetowy egamart.pl


 
 
1) Serwis internetowy egamart.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
 
a) Formularz kontaktowy: imię lub nazwa, adres e-mail. Te dane zbierane są wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie/a.

b) Formularz rejestracji: adres e-mail, adres IP oraz dane adresowe niezbędne do wysyłki (imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu, ulica lub miejscowość, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj), a w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT również NIP firmy. Powyższe dane są niezbędne do założenia konta i realizacji złożonych przez Państwa zamówień, a także do ewidencji sprzedaży.

c) Koszyk zamówień: adres e-mail, adres IP oraz dane adresowe niezbędne do wysyłki (imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu, ulica lub miejscowość, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj), a w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT również NIP firmy. Powyższe dane są zbierane wyłącznie w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży z naszym Sklepem internetowym. Zebrane w ten sposób dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby zrealizowania złożonego zamówienia, i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna – sprzedaży Towaru.

d) Dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).

e) Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookies”. Szczegóły działania plików „cookies” na naszej stronie opisane są w „Polityce plików Cookies”. 
§ 3
Ochrona danych osobowych Użytkownika

 
 
1) Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają tylko i wyłącznie pracownicy spółki Gamart S.A. oraz podmioty wskazane w § 5 poniżej.
 
2) Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o Ochronie Danych Osobowych.
 
3) Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie Serwisu www.egamart.pl linków, odsyłających do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Gamart S.A.   
 
4) Gamart S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczaną na tych stronach internetowych oraz za stopień ochrony polityki prywatności, realizowany przez administratorów tych stron.
 
5) Użytkownik przechodząc na taką stronę internetową, czyni to na własną odpowiedzialność.§ 4
Przysługujące Państwu prawa w związku z polityką RODO


 
1) Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą  –  osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 
a) cele przetwarzania,
 
b) kategorie odnośnych danych osobowych,
 
c)informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
 
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 (niniejszego Rozporządzenia) oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą1.
 
1 (Artykuł 15, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
2) Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” – zgodnie z tym prawem osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania,
 
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.2
 
2 (Artykuł 17, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
 
3) Prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 
a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 
b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 
c)  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (niniejszego Rozporządzenia) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą3.
 
3 (Artykuł 18, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
4) Prawo do sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia4.

4 (Artykuł 16, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie5. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gamart S.A. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5 (Artykuł 77, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
6) Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim7.

6 (Artykuł 21, ust. 1, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7 (Artykuł 21, ust. 2, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 
7) Prawo do kopii danych - Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną8.

8 (Artykuł 15, ust. 3, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
8) Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany9.

9 (Artykuł 20, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
9) Prawo do cofnięcia zgody - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem10.

10 (Artykuł 7, ust.3, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 
§ 5
Udostępnienie danych osobowych


 
1) Gamart S.A. z siedzibą w Jaśle udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 
2) Dane osobowe są gromadzone przez Gamart S.A. tylko wtedy, gdy Użytkownik sam nam je udostępnia, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź przesłanie e-maila, w związku z zamówieniem towarów, usług lub zapytań.
 
3) Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem w zakresie wykonania postanowień Umowy tj.:
 
a) operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dostawy,
 
b) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, karty płatnicze tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
 
c) podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską,
 
d) agencjom marketingowym (tylko w przypadku uzyskania od Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych), w celu przesyłania informacji handlowej,
 
e) dostawcom usług informatycznych oraz tych, które są niezbędne do prowadzenia Sklepu internetowego (w szczególności dostawcy Internetu, dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
 
f) podmiotom i instytucjom uprawnionym do pozyskania danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego,
 
g) innym podmiotom (po uzgodnieniu z Państwem),
 
h) księgowości.

 
4) Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 
5) Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

 

§ 6
Okres przechowywania

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 
1) Wykonanie usługi oraz zawarcie umowy kupna – sprzedaży – dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
 
2) Zbieranie danych rejestracyjnych Klienta – do czasu złożenia wyraźnego żądania usunięcia Państwa konta Klienta, dane osobowe będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, który sprowadza się jedynie do przechowywania tych danych. Dane osobowe będą przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby innych umów kupna – sprzedaży towarów, zawieranych w przyszłości przez naszą platformę internetową.
 
3) Obowiązek przechowywanie dokumentacji, wynikający w szczególności ustawy o Rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa – okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury.

4) Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata).

5) Formularz kontaktowy - do czasu  wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.


 

§ 7
Kontakt1) Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem, korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a w szczególnych sytuacjach Administrator korzysta z podanego numeru telefonu.

2) Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, Administrator będzie wykorzystywał adres e-mail podany przez Użytkownika w momencie zakładania konta lub dokonywania zakupów, do przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących: aktualnych nowości, promocji, wyprzedaży oraz innych ofert Administratora.

3) Administrator może wykorzystywać numer telefonu Użytkownika w celu wysłania powiadomienia o etapie realizacji postanowień umowy/zakupu.  

Użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, udostępniony w Serwisie internetowym www.egamart.pl

4) Administrator Serwisu gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje przekazane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu, którego zapytanie dotyczy.

5) W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, Administrator zachęca do kontaktu z Serwisem.


§ 8
Zmiana polityki prywatności1) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w sytuacji, gdy:
 
a) będzie wymagać tego obowiązujące prawo,
 
b) ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej,
 
c) zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

2) W przypadku zmiany Polityki prywatności, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przy rejestracji. 
 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

  • Gamart S.A.
  • ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
  • Telefon: +48 (13) 448 55 33
  • Tel. kom: +48 602 350 573
  • E-mail: sklep@egamart.pl