RODO  |  POMOC:    +48 602 350 573   sklep@egamart.pl    www.gamart.pl
Produkty 0
Koszyk
Wartość0.00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
egamart.pl
z dnia 10.01.2020 r.Właścicielem Sklepu Internetowego egamart.pl działającego pod adresem http://www.egamart.pl/ jest:

Spółka Gamart S.A. z siedzibą w Jaśle (kod pocztowy: 38-200) Jasło, przy ulicy Towarowej 29. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067267, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.900.000 złotych, opłacony w całości. Zarejestrowana pod numerem NIP: 685-11-33-046 oraz REGON: 370316535.

Adres do korespondencji: Gamart S.A, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr rachunku 38 1050 1562 1000 0090 3056 5619
Adres e-mail: sklep@egamart.pl
Telefon: +48 (13) 448 55 33
Telefon komórkowy: 602 350 573


 
§ 1
Słownik pojęć


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. KLIENT to kupujący, zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.
       
2. KONSUMENT to osoba fizyczna, dokonująca zakupu, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
3. PRZEDSIĘBIORCA to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
4. INFORMACJA HANDLOWA to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku właściciela Sklepu internetowego, w szczególności oferta handlowa, reklamy oraz informacje o promocjach, aktualnościach, innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 
5. SKLEP INTERNETOWY (zwany dalej „Sklepem”) to sklep dostępny pod adresem www.egamart.pl, który prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów budowlanych z branży tworzyw sztucznych za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
6. REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie i wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi integralną częścią umowy sprzedaży, zawieranej z Klientem.
 
7. TOWARY to produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym egamart.pl
 
8. ZAMÓWIENIE to oświadczenie woli Klienta, polegające na wyborze oferowanych w ramach Sklepu określonych Towarów i zmierzające do bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 
9. KOSZYK ZAMÓWIEŃ aplikacja informatyczna dostępna na stronie www.egamart.pl, która umożliwia Klientowi złożenie zamówienia. Przy pomocy Koszyka zamówień Klient wybiera towary oraz określa ich ilość, podsumowuje ostateczną wartość zamówienia oraz koszt dostawy.
 
10. UMOWA SPRZEDAŻY to umowa, w której sprzedawca (Właściciel Sklepu), zobowiązuje się przenieść na kupującego (Klienta) własność rzeczy (Towaru), a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 
11. UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ przez umowę zawartą na odległość rozumie się umowę zawartą pomiędzy Właścicielem Sklepu (Sprzedającym), a Klientem (Kupującym), za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
12. TREŚCI CYFROWE to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
        
13. TRWAŁY NOŚNIK to materiał typu (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna e-mail, wiadomość SMS/MMS), który umożliwia Klientowi lub Właścicielowi Sklepu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 
14. GWARANCJA oznacza dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru, złożone przez producenta towaru. Stanowi podstawę prawną do dochodzenia przez gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar
 
15. RĘKOJMIA to obligatoryjna odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej.


§ 2
Postanowienia ogólne

 
1. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@egamart.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem elektronicznym Sklepu http://www.egamart.pl/ lub pod numerem telefonu +48 602 350 573 (poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30, sobota w godz. 8.00-12.30).
 
2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie egamart.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 
4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • warunki i zasady składania Zamówień,
 • zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary,
 • formy, koszty i terminy dostawy zamówionych Towarów,
 • zasady zwrotów zamówionych Towarów,
 • procedurę reklamacyjną,
 • warunki techniczne korzystania ze Sklepu.

6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies i ich akceptacja. Klient akceptując Regulamin wraz z załącznikami, wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
7. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 
8. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, należy powiadomić o tym fakcie Administratora, kierując informację na adres sklep@egamart.pl
 
9. Wymagania techniczne do korzystania ze strony Sklepu: dostęp do komputera lub innego urządzenia multimedialnego (smartfon, tablet, notebook, palmtop itp.), dostęp do Internetu, dostęp do przeglądarki internetowej.
 
10. Nazwy producentów, partnerów, marek, prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 
11. Sklep zastrzega sobie prawo:
 
 • wycofania w każdym czasie poszczególnych Towarów ze sprzedaży,
 • zmiany cen produktów, będących w ofercie sprzedaży,
 • zmiany wysokości opłat za dostawę Towaru do Klienta,
 • wprowadzania do oferty nowych produktów,
 • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian.

12. Złożone w Sklepie zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych wybranych krajach.
 
13. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
 
14. Złożone w Sklepie zamówienia są potwierdzane przez pracownika Sklepu.
 
15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

 
§ 2
Zawarcie umowy

 
1. Wszystkie informacje o Towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, zdjęcia, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 
2. Wszystkie ceny Towarów umieszczonych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych (PLN).
 
3. Ceny Towarów umieszczonych w Sklepie nie zawierają kosztów wysyłki.
       
4. Klient, składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego Towaru, na warunkach podanych w opisie produktu. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie składania zamówienia, a w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, dostępność, kod produktu, nazwa producenta.
       
5. Klient może składać zamówienia:
 
 • poprzez elektroniczny formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej Sklepu, dodając Towary do Koszyka zamówień

6. Złożenie zamówienia możliwe jest po dokonaniu Rejestracji (założenie konta Klienta) na stronie internetowej Sklepu lub bez dokonywania Rejestracji poprzez wybór opcji „Zakupy jednorazowe”.
       
7. Rejestracja – zakładanie Konta:
       
 • Klient, chcąc założyć Konto w Sklepie Internetowym egamart.pl, powinien wejść w zakładkę „Rejestracja”, która znajduje się na stronie głównej Sklepu.
 • Następnie Klient powinien obowiązkowo uzupełnić trzy pola: e-mail, hasło, powtórz hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 • Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych (m.in. o ofertach, promocjach, wyprzedażach, aktualnościach) na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. 
 • W celu potwierdzenia Rejestracji wymagane jest aktywowanie linku aktywacyjnego, który został przesłany na adres e-mail Użytkownika, podany podczas Rejestracji.
 • Tylko potwierdzenie Rejestracji umożliwia ponowne logowanie się w przyszłości. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zmienić zapisane dane lub na trwale je usunąć.

8. Po zalogowaniu się do Sklepu egamart.pl, w zakładce Konto, Klient powinien obowiązkowo uzupełnić pola z sekcji „Dane do wysyłki” (w tym: imię, nazwisko lub nazwę firmy, miejscowość, numer budynku, kod pocztowy, kraj, numer telefonu) oraz pola z sekcji „Dane do faktury”. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, należy zapisać wprowadzone dane. Następnie Klient wybiera Towary i dodaje je do Koszyka zamówień.
 
9. Klient może również złożyć zamówienie na stronie Sklepu bez dokonywania rejestracji, wybierając opcję „Zakupy jednorazowe”.
 
10. Klient po przejściu do Koszyka zamówień dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności.
 
11. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 
12. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta, jak również odbiorcy Towaru.
 
13. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.
 
14. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika Sklepu egamart.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient otrzymuje wiadomość, że zamówienie jest „W trakcie realizacji”.


§ 3
Płatności

 
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 
a) e-przelew – zapłata za Towar i przesyłkę następuje za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
 
b) przelew tradycyjny - przedpłata pełnej wartości zamówienia (zapłata za Towar i przesyłkę) na rachunek bankowy Właściciela Sklepu. Rachunek bankowy prowadzony jest przez bank ING BANK ŚLĄSKI S.A o numerze 38 1050 1562 1000 0090 3056 5619.
 
c) pobranie – zapłata za Towar i przesyłkę następuje gotówką kurierowi przy dostarczeniu Towaru,
 
d) zapłata gotówką lub kartą (debetową, kredytową) przy odbiorze Towaru, dokonanym w wybranym składzie spółki Gamart S.A.

 
2. Przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym w polu „Tytuł przelewu” należy wpisać numer Zamówienia.
 
3. Płatność przelewem tradycyjnym powinna zostać dokonana w terminie 7 (dni) od dnia złożenia Zamówienia. Brak płatności w wyżej wskazanym terminie będzie skutkowało anulowaniem Zamówienia.
 
4. Wysyłka/wydanie zamówionego Towaru następuje po otrzymaniu zapłaty za Towar i przesyłkę.
 
5. Wysyłka Towaru zamówionego za pobraniem następuje po e-mailowym potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta.   
 
6. Do każdego Zamówienia Sklep wystawia Paragon fiskalny lub na życzenie Klienta Fakturę VAT.
 
7. W przypadku wyboru Towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta (towar na zamówienie), Sklep może żądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości 35% wartości zamówienia lub przedpłaty 100% wartości zamówienia.
 
8. Klient jest obciążany kosztami dostawy. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.

 
§ 4
Wysyłka towaru

 
1. Zamówione towary są wysyłane Klientowi za pośrednictwem:
 
a) firmy kurierskiej DHL (DHL Parcel Polska Sp. z o.o.),
 
b) firmy kurierskiej JAS FBG (wysyłka paletowa),
 
c) firmy kurierskiej GEFCO Polska Sp. z o.o. (wysyłka paletowa, wysyłka towarów niestandardowych),
 
f) po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem Klient może odebrać Towar w wybranym składzie spółki Gamart S.A.

 
2. Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.
 
3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym termin otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 
4. Przy każdym towarze podana jest informacja o jego dostępności. Jeżeli Towar posiada status „Produkt dostępny, gotowy do wysyłki” oznacza to, że Towar znajduje się w naszym magazynie i zostanie wysłany w ciągu 24h (zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie dni roboczych), licząc od momentu złożenia Zamówienia.
 
5. Zamówienia złożone w soboty i święta, zostaną wysłane w najbliższy dzień roboczy.   
 
6. Zamówienia złożone w dni robocze do godz. 10.00, zostaną wysłane w tym samym dniu.
 
7. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 10.00, zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.
 
8. Zamówienie złożone na towary o różnym czasie realizacji, wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z okresów podanych dla zamawianych towarów.
 
9. Na adres e-mail, podany podczas rejestracji, Klient otrzyma wiadomość o aktualnym statusie złożonego Zamówienia.
 
10. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach internetowych, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o powstałym opóźnieniu i potwierdzić dalszą wolę Klienta, dotyczącą realizacji Zamówienia.


§ 5
Prawo odstąpienia od umowy
 

1. Na podstawie Ustawy, z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 683) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 
4. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
       
5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość jest zawarty  w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i można go pobrać ze strony Sklepu.
 
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 
7. Informację o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wysłać na piśmie, na adres Sklepu: Gamart S.A., ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło (koniecznie z dopiskiem Sklep Internetowy egamart.pl).
 
8. Pisemna informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość powinna zawierać następujące elementy:
 
 • wskazanie adresata,
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 • wskazanie zakupionych rzeczy,
 • datę odbioru rzeczy,
 • imię i nazwisko Konsumenta,
 • adres Konsumenta,
 • podpis Konsumenta,
 • datę.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
       
10. Zakupiony Towar nie może być uszkodzony oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 
11. Razem z Towarem należy zwrócić otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
 
12. Koszt zwrotu Towaru pokrywa Konsument.
 
13. W przypadku skutecznego odstąpienia od niniejszej umowy, Sklep zwraca Konsumentowi kwotę zamówienia (bez kosztów transportu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 
14. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
15. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 
16. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 
17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. zainstalowane w budynku).


§ 6
Reklamacje

 
1. Każdy Towar zakupiony przez Klienta w Sklepie jest objęty rękojmią. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
 
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 
b) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 
5. W przypadku wystąpienia wady fizycznej Klient może zawiadomić Sklep o wadzie podając jej opis oraz wskazać oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu. Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 
6. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 
7. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu Towaru (Paragon lub Faktura VAT).
 
8. Sklep odniesie się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o wadzie oraz żądaniach Klienta.
 
9. Jeżeli Klient, będący Konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, to znaczy, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 
10. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.
 
11. Pisemne powiadomienie o wadzie zakupionego Towaru wraz z żądaniem należy wysłać na:
 • adres Sklepu: Gamart S.A. (Sklep Internetowy), ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
 • adres e-mail: sklep@egamart.pl
 
13. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i może być pobrany ze strony Sklepu.
       

§ 7
Gwarancja

 
1. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta, postępowanie reklamacyjne odbywa się w oparciu o szczegółowy zakres gwarancji, wskazany w dołączonym do zakupionego Towaru dokumencie gwarancji.

 
§ 8
Ochrona własności intelektualnej właściciela Sklepu

 
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.
       

§ 9
Ochrona danych osobowych

 
1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 


§ 10
Postanowienia końcowe

 
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 
2. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany, o których mowa nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienia lub zawarły Umowy sprzedaży o świadczenie usług drogą elektroniczną przed wprowadzeniem ww. zmian.  
 
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 
4. Sklep internetowy www.egamart.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, wynikające w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) , Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 134) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 123).


Załączniki do pobrania:


Załącznik 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Załącznik 2: Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
Załącznik 3: Formularz wymiany towaru
     

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

 • Gamart S.A.
 • ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
 • Telefon: +48 (13) 448 55 33
 • Tel. kom: +48 602 350 573
 • E-mail: sklep@egamart.pl